دستگاه تصفيه آب مخزنی(کلمنی-ساخت کره جنوبی) قابل حمل در بسته بنديهای شکيل 35x35 cm بدون نيازاتصال به شير آب و برق، با فيلتر سراميکی ويژه بهداشتی و قابل شستشو، فيلتر 5 مرحله ای شامل کربن فعال، زئوليت، شن سيليکا، سنگهای معدنی، رزين تبادل يونی و درنهايت سنگهای معدنی اضافه کننده مواد واکسيژن مورد نياز بدن انسان بمنظور تبديل آب تصفيه شده به آب معدنی گوارا و بهداشتی به همراه شير مغناطيسی
 
اندازه دستگاه در حالت نصب شده 62x32 cm
 
قيمت : يکصد و پنجاه هزار تومان
تذکر: سيستمهای پرديس آب از نمونه های مشابه گران تر است