سيستم تخصصی تصفيه آب در مقياس صنعتی بعنوان اولين سيستم تصفيه آب از طريق سيستم اسمز معکوس با استفاده از فشار طبيعی لوله آب بدون نياز به موتور مجهز به جديدترين ممبرين تصفيه اسمزی آب ، قابل استفاده در 5-40 سانتيگراد و ظرفيت توليد 500 ليتر در ساعت