شير اتصال جادوئی آب بمنظور استريل نمودن انواع وسايل ، ظروف و مواد غذائی بدون استفاده از مواد شوينده و شيميائی مناسب استفاده در منازل، محل کار، بيمارستانها، کلينيکها و مطبهای پزشکی و دندانپزشکی، رستورانها، کارخانجات توليد مواد غذائی، آشپزخانه ها، هتلها، مهدکودکها ومدارس