شيرتصفيه آب دو مرحله ای سراميکی
شيرحمام تصفيه آب دو مرحله ای سراميکی
سيستم تصفيه آب سه مرحله ای قابل اتصال به شير آب
سيستم تصفيه آب سه مرحله ای قابل اتصال به شير آب
سيستمهای فيلتراسيون قابل اتصال به شير آب مجهز به فيلتر سراميکی و فيلتر کربن اکتيو بمنظور حذف کلر و املاح معلق در آب مناسب پوستهای حساس و آب شرب حاوی کلر بالا