دستگاه تصفيه آب خانگی،  قابل اتصال به شير آب، به منظور افزايش و حفظ اکسيژن موجود در آب با امکان تامين آب سرد و جوش