سيستم استريليزاسيون آب با استفاده از اشعه ماورابنفش قابل نصب برروی مخازن آب دستگاههای آبسردکن و يا بصورت مجزا بر روی مخازن 20 ليتری آب غيراستريل يا آب معدنی، دارای تائيديه کيفيت ومصرف از سازمان غذا و داروی آمريکا